PRIVACYVERKLARING

Dit is de privacyverklaring van Zonne-Run vzw, maatschappelijke zetel gevestigd te Steenweg op Oosterlo 19 in Eindhout-Laakdal, met ondernemingsnummer BE 0432.130.050.

Zonne-Run vzw hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.
In deze privacyverklaring willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het DOEL waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
  • De verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vragen om uw toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegeven gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
Als Zonne-Run vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Indien u na het doornemen van deze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit per post of per e-mail.

Onze contactgegevens zijn:

Zonne-Run vzw
Steenweg op Oosterlo 19
2430 Eindhout-Laakdal

E-mail: info@zonne-run.be

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de website van Zonne-Run vzw zijn verbonden.

Persoonsgegevens worden door Zonne-Run vzw verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

Uitvoeren van de activiteiten dewelke Zonne-Run vzw jaarlijks organiseert ten behoeve van personen met een beperking: aanmelden voor deelname aan activiteiten, versturen digitale berichten en uitnodigingen, beantwoorden van vragen die gesteld zijn via de website of het daarop aangegeven e-mailadres, bereikbaarheid van ouders/voogd/verzorgers in geval van nood.

Voor de bovenstaande doelstellingen kan Zonne-Run vzw de volgende persoonsgegevens van u vragen: voor- en achternaam, adres, postcode, woonplaats, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer, gsm-nummer, instelling, vaste passagier/zijspan- of oldtimerrijder, beeldopnames al dan niet voorzien van uw voor-en achternaam.

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van een ondertekend inschrijfformulier voor één van onze activiteiten. Zonne-Run vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Dit betekent dat Zonne-Run vzw uw gegevens tot maximum 5 jaar na uw laatste inschrijving aan één van de activiteiten bewaart. Daarna zullen uw gegevens automatisch uit het elektronisch archief worden verwijderd.

Zonne-Run vzw verwerkt ook persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, voogd of verzorger. Hierbij kunnen volgende gegevens van de ouders, voogd of verzorger worden verwerkt: identificatie- en contactgegevens.

Zonne-Run vzw publiceert beeldmateriaal waarop personen zichtbaar zijn in een regionale krant. Daarnaast heeft Zonne-Run vzw een eigen website en is actief op sociale media, waaronder Facebook. Ook voor deze communicatiekanalen maakt Zonne-Run vzw gebruik van beeldmateriaal waarop personen zichtbaar zijn. Beeldmateriaal kan voorzien worden van persoonsgegevens (voor- en achternaam). Door het ondertekenen van een inschrijfformulier voor één van de activiteiten van Zonne-Run vzw, geeft u deze vereniging de toestemming om beeldmateriaal van uzelf te publiceren.
Voor beeldmateriaal die tijdens activiteiten door derden worden opgemaakt is Zonne-Run vzw niet verantwoordelijk. 

Zonne-Run vzw heeft passende organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

U heeft recht op inzage, wijziging of verwijdering van uw persoonsgegevens dewelke Zonne-Run vzw van u ontvangen heeft. Om misbruik te voorkomen kan Zonne-Run vzw u daarbij vragen om u te identificeren. Indien u één van bovenstaande handelingen wenst, gelieve dan contact op te nemen met het secretariaat van Zonne-Run vzw. Dit kan door een brief te sturen naar Zonne-Run vzw, Steenweg op Oosterlo 19, 2430 Eindhout-Laakdal of via het e-mailadres info@zonne-run.be.

Zonne-Run vzw houdt het recht deze privacyverklaring te wijzigen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Deze privacyverklaring is het laatste gewijzigd op: 25/08/2023.

Mobirise

Start your own website - Click now